Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

Ngày: 08/08/2022 Xem: 264
Nội dung bài viết
Báo cáo tổng kết công tác Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH..............

……, ngày …..tháng….năm……

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN:………………………

NHIỆM KỲ (20… – 20…)

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

Nhiệm kỳ 20…- 20…

------------------------

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

+ Số liệu: - Tồng số học sinh: ……..…, trong đó nữ: ………

- Tổng số Đoàn viên:………, trong đó nữ: ………

- Số Đoàn viên kết nạp trong năm học 20…-20…: ………

+ Thuận lợi:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

+ Khó khăn:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN: (ghi rõ các hoạt động, phong trào đã thực hiện, mức độ thực hiện và kết quả đạt được)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM:

1. Rèn luyện Đoàn viên:

a. Kết quả xếp loại Đoàn viên cuối năm:

  • Ưu tú:....................
  • Xuất sắc:...............
  • Khá:.......................
  • Trung bình:............
  • Yếu, kém:..............

b. Xếp loại chi đoàn cuối năm: (Vững mạnh, Khá, Trung bình, Yếu kém)

2. Đánh giá chung:

a. Ưu điểm:……………………………………………………………………

b. Khuyết điểm – Tồn tại:…………………………………………………….

c. Nguyên nhân:………………………………………………………………

d. Hướng khắc phục:………………………………………………………….

TM.BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT