Mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Ngày: 19/05/2022 Xem: 33
Nội dung bài viết
Mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng về việc xét duyệt trợ cấp xã hội cho những cá nhân khó khăn xin hỗ trợ. Mẫu biên bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc họp bao gồm hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội, các trường hợp đủ và không đủ tiêu chuẩn để xét trợ cấp xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại đây.

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình - Mẫu số 1

Mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Biên bản Họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 20......tại ...................

Chúng tôi, gồm:

1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã ........................................

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

2. Ông (bà) ................................... Cán bộ LĐTBXH, thường trực Hội đồng;

3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;

4. Ông (bà) ................................... Đại diện................................. Thành viên;

5. Ông (bà) ................................... Đại diện................................. Thành viên;

6. Ông (bà) ................................... Đại diện................................. Thành viên;

Đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. .............................................................................................................................

2. .............................................................................................................................

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội):

1. ............................................................................................................................

Lý do:.......................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

Lý do:.......................................................................................................................

Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 20.......

Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.

Thư ký Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT