Công điện 06/CĐ-BNN-TCLN

Ngày: 06/07/2022 Xem: 115
Nội dung bài viết
Công điện 06/CĐ-BNN-TCLN

Công điện 06/CĐ-BNN-TCLN về phòng, chữa cháy rừng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

--------
Số: 06/CĐ-BNN-TCLN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

CÔNG ĐIỆN KHẨN
VỀ VIỆC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN,
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Điện: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hiện nay, tình trạng nắng nóng, khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa phương, tập trung các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum… gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong thời gian tới tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp sau:

1. Chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư và các tổ chức trên địa bàn.

3. Tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hay trên diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời kỳ khô hạn cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác; hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

4. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm; không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.

5. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Tổng cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng.

6. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số điện thoại: 098 666 8 333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cháy lớn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải (B/cáo);
- Các thành viên BCĐNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCLN.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Cao Đức Phát

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT