Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Ngày: 19/05/2022 Xem: 16
Nội dung bài viết
Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới chủ tịch ủy ban nhân dân xã, huyện, Sở lao động - thương binh và xã hội để đề nghị về việc được hưởng trợ cấp xã hội. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội được áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình, mẫu có sự xác nhận của UBND xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày......... tháng..........năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

(dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn).........

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố .......

- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh, thành phố....

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ...................................

Sinh ngày ...................tháng ..................năm ...............................................................

Hộ khẩu thường trú tại thôn...........................................................................................

Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)...................................

Tỉnh.............................................................................................................................

Hiện nay, tôi..................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị ...............................................................................................

Xác nhận của trưởng thôn

Xác nhận trường hợp ông (bà) .................

Nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho .........

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã ......................

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày......tháng......năm.... đến ngày......tháng.....năm..... Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND xã

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT