Mẫu báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

Ngày: 06/07/2022 Xem: 106
Nội dung bài viết
Mẫu báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

Mẫu báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị

xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản báo cáo riêng cho mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của trường THPT

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của trường THCS

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của trường tiểu học

THÀNH ỦY ...............

CHI ỦY ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ...............

.........., ngày...tháng...năm...

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về

đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

-------

Thực hiện công văn số ...................... ngày ............... của Ban Thường vụ Thành ủy ........... về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI. Chi bộ Trường .................... báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, như sau.

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên Cấp ủy đã tổ chức họp cấp ủy và họp chi bộ triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy.

2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể thực hiện Chỉ thị, Hướng dẫn các cấp

- Cấp ủy đã hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch: tổ chức đại hội, công tác tuyên truyền về đại hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát

- Hoàn thành được 5 bước trong công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy; giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; Họp cấp ủy lần 2 chuẩn bị đề án, phương án nhân sự để trình cấp ủy; Tổ chức hội nghị cấp ủy để định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới và phương án nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình đại hội; Rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với nhân sự cấp ủy khóa mới.

- Hoàn thành việc xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư.

- Hoàn thành việc chỉ đạo các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng và Tổ đảng góp ý dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của đại hội.

- Hoàn thành các văn bản khác phục vụ đại hội như: chương trình đại hội; Kịch bản toàn phần cho đại hội; kịch bản và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu; khai mạc và bế mạc đại hội; các biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư; nội quy đại hội, báo cáo tình hành đảng viên dự đại hội.

3. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lí những vấn đề phát sinh

- Ban chi ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. - Chỉ đạo các thành viên cấp ủy chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ đại hội, thành lập các tiểu ban nhờ đó đã giúp cấp ủy trong việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, công tác dân vận. Công tác nhân sự chuẩn bị trước đại hội được cấp ủy chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng quy định.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về yêu cầu

- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được Cấp ủy thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Ban chi ủy chỉ đạo phải coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Cấp ủy đã lãnh đạo và tổ chức tốt việc cho đảng viên thảo luận góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII theo tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể.

- Chỉ đạo tổ chức cho đảng viên Bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII.

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy chỉ đạo chính quyền và các tổ chức phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.

2. Nội dung đại hội đảng bộ các cấp

- Cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức đại hội trong hai ngày: 08 và 09 tháng 5 năm 2015 theo đúng nội dung phê duyệt của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Đại hội vinh dự được đồng chí ......................, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cùng Tổ công tác hướng dẫn và chỉ đạo đại hội của Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội.

- Tổng số đảng viên dự Đại hội: 40/40 đảm bảo tỷ lệ: 100%.

- Chỉ đạo và tổ chức cho đảng viên thảo luận góp vào Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Báo cáo đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ................ lần thứ XVII theo tinh thần phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể.

- Chỉ đạo tổ chức cho đảng viên Bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ................ lần thứ XVII.

3. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện

- Công tác chuẩn bị Văn kiện của cấp ủy trình đại hội chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy,

- Báo cáo chính trị của Chi bộ đã đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trên các lĩnh vực chuyên môn và xây dựng Đảng.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ được nguyên nhân đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

- Cấp uỷ đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên.

4. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

4.1. Quán triệt và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự

- Công tác nhân sự cấp ủy: Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Cấp ủy đã tiến hành công tác nhân sự cấp uỷ theo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp uỷ và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, thiếu tính xây dựng hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm.

- Tiêu chuẩn cấp ủy viên: Cấp ủy thực hiện đúng theo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ.

- Độ tuổi cấp ủy viên và cơ cấu cấp ủy: Đảm bảo theo đúng quy định. Đồng chí cao tuổi nhất sinh năm 1962, đồng chí ít tuổi nhất sinh năm 1981. Đảm bảo có sự kế cận, kế thừa.

- Số lương cấp ủy viên: Đảm bảo đủ 05 đồng chí: 03 nam; 02 nữ; 100% có trình độ thạc sĩ. Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng nhà trường.

4.2. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy

a. Công tác nhân sự trước đại hội

- Cấp ủy đã thực hiện 5 bước trong công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy; giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; Họp cấp ủy lần 2 chuẩn bị đề án, phương án nhân sự để trình cấp ủy; Tổ chức hội nghị cấp ủy để định hướng xây dựng cấp ủy khóa mới và phương án nhân sự để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình đại hội; Rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ đối với nhân sự cấp ủy khóa mới.

b. Công tác nhân sự trong đại hội

- Chỉ đạo tổ chức cho đảng viên Bầu cử Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ................. lần thứ XVII.

- Đồng chí ........................., Hiệu trưởng trúng cử chức danh Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí ..........................., Phó Hiệu trưởng trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí ...................................., Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng được bầu làm đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ............... lần thứ XVII.

- Đồng chí ........................, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng được bầu làm đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố ............................ lần thứ XVII.

- Việc thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng thực hiện đúng theo quy định.

c. Công tác nhân sự sau đại hội

- Cấp ủy đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục hồ sơ, báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư.

- Cấp ủy đã sắp xếp bố trí hợp lý cho cán bộ sau đại hội và có chính sách cho cấp ủy viên không tái cử sau đại hội.

-Thời gian tiến hành đại hội chi bộ: ngày: 08 và 09 tháng 5 năm 2015

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác tổ chức Đại hội chi bộ thực hiện đúng theo Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI. Cấp ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ với việc lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tư tưởng trong Chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh, phát động các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực. Công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy được thực hiện theo đúng quy định.

I.V KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Nơi nhận:

- ............................

T.M BAN CHẤP HÀNH

PHÓ BÍ THƯ

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT