Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng

Ngày: 29/09/2022 Xem: 181
Nội dung bài viết
Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng
Bản in

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là gì? Mẫu biên bản tiêu hủy độn vật rừng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là gì?

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiêu hủy động vật rừng. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin tiêu hủy... Mẫu được ban hành theo Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/BB-THĐVR

BIÊN BẢN
Tiêu hủy động vật rừng

Thi hành Quyết định tiêu hủy động vật rừng số....../... ngày …../…../….. của: …….(2)

Hôm nay, hồi.... giờ .... phút, ngày ……../………/20........, tại ………………………

Chúng tôi gồm:(3)

1. Họ và tên: …….…………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

2. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

3. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

4. Họ và tên: ………………… Chức vụ; ………………….; Đơn vị: ……………..

5. Với sự chứng kiến của (nếu có):

Họ và tên: ………………………………………. Nghề nghiệp: …………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………….………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: …..….. ngày cấp: …/…/….. nơi cấp: ………

Cùng nhau tiến hành việc tiêu hủy động vật rừng, cụ thể như sau:

1. Địa điểm tiêu hủy: …………………………………………………………………

2. Động vật rừng tiêu hủy, gồm:

TT

Tên động vật rừng

Nhóm nguy cấp, quý, hiếm hoặc thông thường(4)

Giới tính (nếu có) hoặc ghi tên bộ phận, sản phẩm động vật rừng

Đơn vị tính

Số lượng hoặc trọng lượng

Kích thước

Tình trạng của động vật rừng(5)

Ghi chú

Tên động vật rừng

Tên khoa học

1

2

3

3. Biện pháp tiêu hủy(6): ………………………………………………………………

4. Ý kiến bổ sung khác (nếu có): ……………………………………………………

Việc tiêu hủy động vật rừng kết thúc vào hồi.... giờ .... phút, ngày ………./………./………..

Biên bản này được lập xong hồi... giờ... phút cùng ngày, gồm .... tờ, được lập thành .... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên; mỗi bên giữ một bản để thực hiện và lưu hồ sơ./.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG(7)
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

(1) Ghi tên cơ quan chủ trì tiêu hủy.

(2) Tên cơ quan của người ra quyết định tiêu hủy động vật rừng.

(3) Ghi họ và tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng tiêu hủy.

(4) Nhóm IB hoặc IIB hoặc Phụ lục I hoặc Phụ lục II Công ước CITES hoặc động vật rừng thông thường.

(5) Ghi tình trạng sức khỏe đối với động vật rừng còn sống; tình trạng của bộ phận cơ thể, sản phẩm của động vật rừng.

(6) Ghi cụ thể biện pháp tiêu hủy được thực hiện đối như đốt, chôn lấp hoặc các biện pháp khác.

(7) Tất cả các thành viên hội đồng đều ký vào biên bản.

Mẫu biên bản tiêu hủy động vật rừng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT