Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Ngày: 06/07/2022 Xem: 23
Nội dung bài viết
Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Mẫu C66a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau

Tên cơ quan (đơn vị):………………….. Mẫu số: C66a- HD
Mã đơn vị:…………………………….....

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……...……….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……...……………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý……………………....…………........…….……

Số:……….

STTHọ và tênSố sổ BHXHĐiều kiện tính hưởngTiền lương tính hưởng BHXHThời gian đóng BHXHSố đơn vị đề nghịChi chú
Số ngày nghỉSố tiền
Trong kỳLuỹ kế từ đầu năm
ABCD12345E
IBản thân ốm ngắn ngày
1
...
IIBản thân ốm dài ngày
1
....
IIICon ốm
1
....
Tổng cộng

Ngày……tháng…..năm……

Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT