Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày: 06/07/2022 Xem: 29
Nội dung bài viết
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là mẫu đơn đề nghị được cơ quan doanh nghiệp lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại đây.

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Mẫu đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Mẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau:

Phụ lục số 02
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................

Tên giao dịch: ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ................................; Fax: .........................; E-mail: .................................

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ........................................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .... do ...... cấp ngày ..... tháng .... năm ....

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: ………...............................………

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. .............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. .............................................................................................................................

.................................................................................................................................

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT