Mẫu giấy cam đoan của tác giả

Ngày: 19/05/2022 Xem: 18
Nội dung bài viết
Mẫu giấy cam đoan của tác giả

Mẫu giấy cam đoan của tác giả

Mẫu giấy cam đoan của tác giả là mẫu giấy cam kết của các tác giả về các tác phẩm sáng tác của mình. Các tác giả cam đoan về tác phẩm sáng tác đúng theo hợp đồng đã ký kết với công ty và đúng với thời gian mà công ty đã đặt ra. Mẫu giấy cam đoan nêu rõ thông tin của tác giả, tác phẩm sáng tạo, thời gian cho phát hành.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy cam đoan của tác giả tại đây.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Mẫu giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Mẫu giấy cam đoan của tác giả

Nội dung cơ bản của mẫu giấy cam đoan của tác giả như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
*********

GIẤY CAM ĐOAN

Tên tôi là: ……………………………............................................................................

Số CMTND: ……….....................……do Công an …...............… cấp ngày …..............

Sinh ngày: ……/……/……

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: ……………………………………..............................................................

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………….................……….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…, có địa chỉ tại ………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

..............., ngày.....tháng.....năm.....
Tác giả
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY ....................................................

Xác nhận: Ông ................................... là cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY .................................. và chữ ký trên là của ông ...................................

CÔNG TY .......................

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT