Mẫu giấy chứng sinh

Ngày: 08/08/2022 Xem: 133
Nội dung bài viết
Mẫu giấy chứng sinh

Mẫu giấy chứng sinh mới nhất

xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy chứng sinh mới nhất hiện nay mà chúng tôi sưu tầm được. Đây là mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng sinh

Mẫu giấy chứng sinh trong trường hợp nhờ mang thai hộ

Đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy chứng sinh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số:17/2012/TT-BYT ngày24 tháng10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:…………………………………Năm sinh: …………………………..

Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………

Đã sinh con vào lúc: ……….. giờ….… phút, ngày……tháng ………năm ..…..

Tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Số lần sinh………….Số con hiện sống:……………

Số con trong lần sinh này:…………………………..

Giới tính của con: ………………Cân nặng: ……….

Hiện trạng sức khỏe của con:…………………..…………………………………………………………

Dự định đặt tên con là: …………………………………………………………………………………...

Người đỡ đẻ:……………………………………………………………………………………………...

…………., ngày … tháng …. năm 20……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng Người đỡ đẻ Người ghi phiếu Thủ trưởng CSYT

(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ chức danh và họ tên) (Ký, đóng dấu)

Chú thích

Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ.

Mẫu giấy chứng sinh

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT