Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Ngày: 06/07/2022 Xem: 40
Nội dung bài viết
Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu
Bản in

Mẫu giấy đăng ký về việc cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu là mẫu giấy đăng ký được lập ra để đăng ký về việc cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu báo cáo thay đổi thông tin an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thủy sản
  • Mẫu bản báo cáo điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh thủy sản

Giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

GIẤY ĐĂNG KÝ
CẤP CHỨNG THƯ LÔ HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU

Số: ……

Kính gửi:...................... (tên Cơ quan thẩm định5)

PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

1. Chủ hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

2. Người nhận hàng:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

3. Nơi đi:

Dự kiến ngày xuất khẩu:

4. Nơi đến:

Thị trường/cảng đến

5. Mô tả hàng hóa:

Tên sản phẩm:...............................................

Tên thương mại.............................................

Tên khoa học.................................................

6. Số lượng:.............. ctns

Khối lượng:............ kg

7. Cơ sở sản xuất:..............................................

Mã số cơ sở:..................................................

8. Mã số lô hàng:

Thời gian sản xuất:..........................

9. Xuất xứ nguyên liệu để sản xuất lô hàng:

o Thủy sản nuôi o Thủy sản khai thác tự nhiên

- Trong nước: o Tên vùng nuôi, thu hoạch/vùng khai thác:..............................................

- Nhập khẩu: o Tên nước/vùng lãnh thổ xuất xứ nguyên liệu:........................................

Phương tiện vận chuyển:

Số container/seal:

o Đề nghị cấp chuyển tiếp chứng thư tại....

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH5

Kết quả xem xét để cấp chứng thư: o Đủ điều kiện o Không

Lý do:

Đề nghị khắc phục:

.................., ngày....../...../........

Đại diện Chủ hàng
(Ký tên, đóng dấu)

........................., ngày...../....../..........

Đại diện Cơ quan thẩm định5
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT