20th January 2022

Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế

Ngày: 20/01/2022 Xem: 4
Nội dung bài viết
Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế

Mẫu thông báo về việc không được hoàn thuế

Mẫu thông báo về việc không được hoàn thuế là mẫu bản thông báo được cơ quan thuế lập ra để thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp biết về việc không được hoàn thuế. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin cơ quan thuế ra thông báo, cá nhân tổ chức nhận thông báo, nội dung của bản thông báo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản thông báo không được hoàn thuế tại đây.

Mẫu số 01/AĐTH: Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Mẫu số 03/NOPT: Thông báo về việc chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế

Mẫu thông báo về việc không được hoàn thuế

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo về việc không được hoàn thuế như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

Số: .../TB-...

..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
Về việc không được hoàn thuế

Cơ quan Thuế nhận được Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...(tên người nộp thuế, mã số thuế)... và hồ sơ gửi kèm theo.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật thuế có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ quan Thuế thông báo: Hồ sơ hoàn thuế hoàn thuế của ...(tên người nộp thuế)... không thuộc đối tượng, trường hợp được hoàn thuế hoặc có số tiền thuế không được hoàn là ... đồng.

Lý do: ...(nêu rõ lý do không được hoàn thuế và căn cứ cụ thể)...

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với cơ quan Thuế để được giải đáp.

Số điện thoại: ...

Địa chỉ: ..../.

Nơi nhận:

- ...(tên người nộp thuế)...;
- ......;
- Lưu VT, ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bình luận

Gửi bình luận

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU