Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý

Ngày: 19/05/2022 Xem: 22
Nội dung bài viết
Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý
Bản in

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý là gì? Mẫu bản công khai tình hình đầu tư xây dựng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý là gì?

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý là mẫu bản công khai được lập ra để công khai về tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung công khai, tình hình đầu tư xây dựng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý

BỘ QUỐC PHÒNG

Mã đơn vị: …………………………

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL
(Ban hành kèm theo Thông tư số/2019/TT-BQP ngày .../…/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
NĂM ...

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT

TÀI SẢN PVCTQL

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/MUA SẮM

TIẾP NHẬN

THUÊ

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Đơn vị A

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

II

Đơn vị B

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác

III

Tổng cộng

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm…….
BỘ TRƯỞNG
(Ký, họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 06C-CK/TSPVCTQL: Công khai tình hình đầu tư xây dựng phục vụ công tác quản lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT