Mẫu số 29/TH: Đề nghị về việc miễn chấp hành án

Ngày: 08/08/2022 Xem: 25
Nội dung bài viết
Mẫu số 29/TH: Đề nghị về việc miễn chấp hành án

Mẫu đề nghị về việc miễn chấp hành án

Mẫu đề nghị về việc miễn chấp hành án là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc miễn chấp hành án. Mẫu đề nghị nêu rõ người được miễn chấp hành án... Mẫu được ban hành theo Quyết định 39/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đề nghị tại đây.

Mẫu số 26/TH: Thông báo tiếp nhận kiểm sát thi hành án treo hoặc án phạt cải tạo không giam giữ

Mẫu số 27/TH: Đề nghị về việc hoãn chấp hành án phạt tù

Mẫu số 28/TH: Đề nghị về việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù

Nội dung cơ bản của mẫu đề nghị về việc miễn chấp hành án như sau:

Mẫu số 29/TH

Theo QĐ số 39/QĐ-VKSTC

ngày 26 tháng 01 năm 2018

VIỆN KIỂM SÁT................

VIỆN KIỂM SÁT ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......../ĐN-VKS...-...

.............., ngày...tháng...năm...

ĐỀ NGHỊ

Về việc miễn chấp hành án

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT……...............................................

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ khoản 5 Điều 141 Luật Thi hành án hình sự;

Căn cứ Bản án......số....ngày.....tháng.....năm.....của Tòa án.......và Quyết định thi hành án số........ngày.......tháng…...năm......của Tòa án ....................đối với người bị kết án………….…………..; Tên gọi khác:……………………......….….…

Sinh ngày…..……...tháng….….năm……....…tại……..; Giới tính:……….………. Nghề nghiệp:…...…………………………. Nơi cư trú:………….…………….Phạm tội:….…………………………....; Xử phạt:……...………………………….,

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, xét thấy:…….....……………..,

ĐỀ NGHỊ:

Chánh án Tòa án…............................ xem xét, quyết định cho người bị kết án có lý lịch nêu trên được miễn chấp hành án...................... theo quy định của pháp luật.

(Gửi kèm theo Đề nghị này là hồ sơ miễn chấp hành án)./.

Nơi nhận:

- Tòa án…10…. (để thực hiện);

- VKS….1…… (thay báo cáo);

- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

Mẫu đề nghị về việc miễn chấp hành án

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT