Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay

Ngày: 29/09/2022 Xem: 116
Nội dung bài viết
Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay
Bản in

Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay là gì? Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay là gì?

Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về việc thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay. Mẫu nêu rõ nội dung thực hiện trả nợ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

THỰC HIỆN TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

TÊN DỰ ÁN

Loại tiền

Tổng trả nợ của dự án theo nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

Gốc

Lãi

Phí cho vay lại trả cho cơ quan vay lại

Phí cho vay lại trả Bộ Tài chính

Phí

Dự phòng rủi ro

Cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG CỘNG

Chính phủ nưc ngoài

Nước ….

Dự án …..

Tổ chức quốc tế

T chc ….

Dự án …..

Các TCTD; NHTM

Ngân hàng....

Dự án ……

Tổ chức khác (nếu có)

Tên t chc ....

Dự án …..

Ghi chú:

- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

……, Ngày ….. tháng …… năm ….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thực hiện trả nợ Bộ Tài chính của cơ quan được ủy quyền cho vay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT