Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Ngày: 19/05/2022 Xem: 16
Nội dung bài viết
Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực là mẫu tờ khai được cá nhân lập ra điền đẩy đủ nội dung thông tin và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp giấy miễn thị thực cho cá nhân đó. Mẫu tờ khai với đầy đủ nội dung thông tin của người khai, loại giấy miễn thị thực đề nghị cấp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực tại đây.

Thủ tục cấp công hàm xin thị thực các nước

Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Đơn xin thị thực Việt Nam

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực như sau:

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)
APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF VISA EXEMPTION

1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (viết chữ in hoa)

Full name, as it appears in your foreign Passport/Permanent Residence Document (In capital letters)

Tên họ (Surname) Tên đệm giữa (Middle name) Tên (Given name)

2. Sinh ngày ............... tháng .............. năm .................

Date of birth Day Month Year

3. Giới tính: nam/ nữ

Sex Male Female

4. Nơi sinh .........................................………........................................................

Place of birth

5. Quốc tịch hiện nay ........................................ Quốc tịch gốc .............................

Nationality at present Nationality at birth

6. Hộ chiếu /giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp

Foreign Passport/Permanent Residence Document

Số ........................................................ Giá trị đến......../..…...../......................…

No: Date of expiry (D, M, Y)

Cơ quan cấp ......................................................................................................

Issuing Authority.

7. Nghề nghiệp ..................................................................................................

Occupation

8. Địa chỉ thường trú hiện nay ……………............................................................

Permanent residence address present ...

Điện thoại ……..................................................................................................

Telephone number

9. Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có) .......................

Permanent residence address in Viet Nam before residing abroad (if any)

10. Địa chỉ liên hệ khi về Việt Nam ..................................................................…

Contact address in Viet Nam

Điện thoại ………...............................…............................................................

Telephone number

11. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu/ giấy tờ thường trú (họ tên, giới tính, ngày sinh)

Accompanying Children (under 14 years old) included in the applicant's Passport/ Permanent Residence Document traveling with (full name, sex, date of birth)

a. .....................................................................................................................

b. .....................................................................................................................

c. .....................................................................................................................

12. Giấy tờ qui định tại khoản 2 hoặc 3 Điều 4 Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (3).

Documents mentioned in the Article 4 (2) or Article 4 (3) of the Regulation on Visa Exemptionfor the Vietnamese resident abroad.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

13. Đề nghị cấp Giấy miễn thị thực loại: Quyển rời Giấy dán vào hộ chiếu

Requesting for a Visa Exemption Certificate, in form of: A detached certificate A stamped Certificate

Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ.

I declare that the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

..............., ngày....tháng....năm....
Place and date (D, M, Y) of application
Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
Applicant's signature and full name

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT