Mẫu tờ trình đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng

Ngày: 06/07/2022 Xem: 97
Nội dung bài viết
Mẫu tờ trình đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng

Mẫu tờ trình đề nghị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng

Mẫu tờ trình đề nghị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng là mẫu bản tờ trình được lập ra để đề nghị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng. Mẫu tờ trình nêu rõ nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng

Mẫu tờ trình đề nghị ban hành văn bản

Mẫu tờ trình đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình đề nghị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/TTr - SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ .......(1)............

Kính gửi:……………(2)…………………

Căn cứ…………………………(3)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(3)………….………………………..,

……………………………………(4)…………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị ……………(2)…………tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...........(5).........;

- Lưu: VT, TCCB, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chức danh đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ

(2) Cơ quan có chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh.

(3) Căn cứ để xây dựng Tờ trình.

(4) Nội dung đề nghị trình UBND tỉnh.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu tờ trình đề nghị về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ hiệu trưởng

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT