20th January 2022

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Ngày: 20/01/2022 Xem: 4
Nội dung bài viết
Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc miễn nhiệm cán bộ. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do miễn nhiệm cán bộ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Nội dung cơ bản của mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ như sau:

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số: ...................

............., ngày...tháng...năm....

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Kính gửi: ……………………….

- Căn cứ vào ......................................................................................................

- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

......................................đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:

I. Đề nghị miễn nhiệm

ĐVT: 1.000

TT

Họ và tên

(1)

Đơn vị (2)

Vị trí công tác (3)

Thu nhập (4)

Hiện nay

Nơi đề nghị đến

Hiện nay

Đề xuất miễn nhiệm

Hiện tại

Đề xuất

01

Cơ bản

Cổ phiếu

Trách nhiệm

Điện thoại

Khu vực

Thu hút

Kiêm nhiệm

Tổng

02

Cơ bản

Cổ phiếu

Trách nhiệm

Điện thoại

Khu vực

Thu hút

Kiêm nhiệm

Tổng

II- Lý do miễn nhiệm:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Trân trọng./.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NL-HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC-NS (đơn vị)

Diễn giải:

Phần I:

(1)- Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm

(2)- Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác

(3)- Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm

(4)- Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

- Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.

DANH MỤC

Giới thiệu

Giới thiệu

CHI là blog cung cấp các thông tin bổ ích về kinh doanh, công nghệ và sách.

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU