Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Ngày: 19/05/2022 Xem: 20
Nội dung bài viết
Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc là mẫu phiếu được tổ chức, doanh nghiệp lập ra để theo dõi về quá trình xử lý công việc của nhân viên hoặc bộ phận tham gia xử lý công việc. Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc được chia thành các phần thông tin chung của tổ chức xử lý, bảng theo dõi quá trình xử lý công việc, đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc tại đây.

Mẫu danh mục tài liệu và công việc bàn giao khi nghỉ việc

Mẫu biên bản đánh giá công việc

Mẫu bảng câu hỏi về công việc

Mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc như sau:

PHIẾU THEO DÕI QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Lĩnh vực xử lý: …………..

1. Thông tin chung

Tên tổ chức/ công dân:

...................................

Mã số hồ sơ:.............

Tổng số thời gian quy định:........................

ngày........

Địa chỉ:

.....................................

Điện thoại:.................

Tổng thời gian thực tế:...................

ngày........

2. Theo dõi quá trình xử lý

Bước

Trách nhiệm
thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian quy định

Thời gian thực tế

Thời điểm giao nhận

Ký giao nhận

Người giao

Người nhận

1

2

3

4

5

6

3. Đánh giá quá trình xử lý thủ tục hành chính (mức độ đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan hoặc các yêu cầu nội bộ khác)

Đáp ứng yêu cầu

Không cần thực hiện hành động khắc phục

Không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể:

Cần thực hiện hành động khắc phục.

Số:........../.............. Ngày: ........./......../.......

Người đánh giá:

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT