Quyết định 218/QĐ-BTTTT

Ngày: 19/05/2022 Xem: 32
Nội dung bài viết
Quyết định 218/QĐ-BTTTT

Quyết định 218/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 11 tháng 03 năm 2013 về việc thừa nhận Phòng đo kiểm.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 218/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM

----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT ngày 29/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thừa nhận phòng đo kiểm:

UL LLC – US0065

Địa chỉ: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096 USA

(đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Hoa Kỳ (NIST) chỉ định và đề nghị thừa nhận) đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc thừa nhận các Phòng đo kiểm đã được các Bên tham gia Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định theo Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT với phạm vi thừa nhận kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 có các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định tại Quyết định số 172/2003/QĐ-BBCVT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 31/12/2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(Kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về Phòng đo kiểm

Tên phòng đo kiểm: UL LLC – US0065

Địa chỉ: 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096 USA

Người liên lạc: Mr. Keith Mowry

Điện thoại: +1 (847) 664-3894

Email: [email protected]

2. Phạm vi được thừa nhận

TTTên sản phẩmQuy định kỹ thuật
1Thiết bị đầu cuối
1.1Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện tương tự hai dâyTCVN 7189:2009
1.2Máy điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)QCVN 18:2010/BTTTT
1.3Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN sử dụng tốc độ truy nhập cơ bản (BRA)TCVN 7189:2009
2Thiết bị vô tuyến
2.1Thiết bị vô tuyến hoạt động trong băng tần 2,4GHz sử dụng kỹ thuật trải phổQCVN 54:2011/BTTTT
2.2Thiết bị vô tuyến trong dải tần từ 9kHz đến 25MHzQCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 18:2010/BTTTT
3Thiết bị công nghệ thông tin
3.1Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ (desktop, server)TCVN 7189:2009
3.2Máy tính xách tay (laptop and portable computer)TCVN 7189:2009
3.3Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)TCVN 7189:2009
3.4Thiết bị định tuyến (router)TCVN 7189:2009
3.5Thiết bị tập trung (hub)TCVN 7189:2009
3.6Thiết bị chuyển mạch (switch)TCVN 7189:2009
3.7Thiết bị cổng (gateway)TCVN 7189:2009
3.8Thiết bị cầu (bridge)TCVN 7189:2009
3.9Thiết bị tường lửa (firewall)TCVN 7189:2009

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT