Quyết định 4846/QĐ-BCT về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Ngày: 19/05/2022 Xem: 14
Nội dung bài viết
Quyết định 4846/QĐ-BCT về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước
Bản in

Quyết định 4846/QĐ-BCT - Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Quyết định 4846/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017. Theo đó, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 15 thủ tục và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quyết định 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4846/QĐ-BCTHà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017 theo Phụ lục I, II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện đúng nội dung của phương án đơn giản hóa theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục Năng lượng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG
 • Như Điều 3;
 • Lãnh đạo Bộ;
 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
 • Lưu: VT, PC (KSTT).
Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC I
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4846 /QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu

1.1 Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Bãi bỏ TTHC "Cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép".

1.2. Cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Bãi bỏ TTHC "Cấp Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép".

1.3. Cấp Thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm tra giảm của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Bãi bỏ TTHC "Cấp Thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm tra giảm của Bộ Công Thương".

1.4. Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Bãi bỏ TTHC "Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép".

1.5. Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Bãi bỏ TTHC "Cấp Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu".

2. Lĩnh vực thương mại quốc tế

2.1. Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

Đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp giấy phép: Doanh nghiệp FDI không phải làm thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

2.2. Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

Đơn giản hóa các trường hợp phải xin cấp giấy phép: Mở rộng quyền bán buôn các mặt hàng là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quyền phân phối bán buôn chỉ giới hạn trong phạm vi một số ngành hàng nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương ban hành.

2.3. Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP

Đơn giản hóa hồ sơ cấp giấy phép: bỏ tài liệu hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

3. Lĩnh vực Công nghiệp nặng

3.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm A quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BC

Bãi bỏ TTHC "Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm A".

3.2. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C quy định tại Thông tư số 33/2012/TT-BCT

Bãi bỏ TTHC "Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C".

4. Lĩnh vực kinh doanh phân bón

4.1. Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.
 • Sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BCT như sau: "d) Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt".

4.2. Cấp lại giấy phép sản xuất phân bón vô cơ quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.

4.3. Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.

4.4. Cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Sửa Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 29/2014/TT-BCT: quy định rõ các tài liệu trong thành phần hồ sơ liên quan đến sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác nhằm giảm bớt một số giấy tờ, tài liệu trùng lặp.
 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.

4.5. Cấp lại giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.

4.6. Cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

 • Phân cấp thực hiện TTHC cho Sở Công Thương các tỉnh.

4.7. Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ) quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BCT

Bãi bỏ TTHC "Cấp Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ)".

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT