Quyết định 936/QĐ-TTg 2019

Ngày: 08/08/2022 Xem: 49
Nội dung bài viết
Quyết định 936/QĐ-TTg 2019
Nội dung Mục lục văn bản

Quyết định số 936/QĐ-TTg

Quyết định 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Tóm tắt nội dung Quyết định 936/QĐ-TTg

Danh mục cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật

Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 936/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Cụ thể, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật như sau: Luật Đầu tư công (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và trình vào tháng 11/2019; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo; Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo và trình vào năm 2020; Luật Giáo dục (sửa đổi) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo và trình vào tháng 4/2020;…

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định quy định chi tiết các nội dung được luật giao; ban hành thông tư quy định chi tiết luật, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin tiến độ gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ định kỳ ngày 20 hàng tháng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Pháp lý được cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT