Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Ngày: 19/05/2022 Xem: 34
Nội dung bài viết
Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Bản in

Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là gì? Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là gì?

Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Mẫu nêu rõ nội dung giải trình, thông tin hội đồng thẩm định...

2. Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của (2)

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: (3)

Căn cứ kết quả họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của (2) tổ chức ngày ... tháng ... năm …, (1) giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của (2) như sau:

1. Về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐMC

1.1. Các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong báo cáo ĐMC: giải trình rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo ĐMC.

1.2. Các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa: giải trình rõ các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa và lý do không tiếp thu, chỉnh sửa.

2. Về việc điều chỉnh dự thảo (2)

2.1. Các nội dung của dự thảo (2) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định: nêu rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo (2).

2.2. Các nội dung của dự thảo (2) đề xuất được giữ nguyên: giải trình rõ các nội dung đề xuất được giữ nguyên và lý do.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của chiến lược, quy hoạch;

(3) Cơ quan thẩm định báo cáo ĐMC;

(4) Đại diện có thẩm quyền của cơ quan lập chiến lược, quy hoạch.

Mẫu văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT