Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Ngày: 19/05/2022 Xem: 24
Nội dung bài viết
Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp là mẫu bản lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn về thang, bảng lương hiện tại của doanh nghiệp như mức lương có phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị và tình hình thực tế hay chưa, ngạch lương hiện tại phù hợp hay chưa, ý kiến của ban chấp hành đoàn..... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp tại đây.

Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2017

Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương

Mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của doanh nghiệp như sau:

Liên đoàn lao động .....
CĐCS Công ty ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

Số: ......../CV-CĐ

Ý kiến Ban chấp hành Công đoàn về thang, bảng lương của công ty ........

........, ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh Xã hội .....

Công đoàn Công ty …………………………………………. được thành lập ngày ………….. theo Quyết định số ……/QĐ-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động .............

Ban chấp hành Công ty …………………………………… đã tổ chức chức họp ngày ………………. để lấy ý kiến về thang, bảng lương của Công ty và đã thống nhất một số ý kiến như sau:

(Ghi chú: nội dung cần góp ý)

1. Về mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đã xây dựng có phù hợp với tình hình đơn vị và tình hình thực tế hiện nay chưa, Ban chấp hành Công đoàn có ý kiến gì không).

2. Về ngạch lương: Các ngạch lương mà doanh nghiệp xây dựng đã phù hợp chưa (chú ý đến khoảng cách giữa các ngạch).

3. Về bậc lương: Số lượng các bậc, khoảng cách giữa các bậc lương có phù hợp chưa? (chú ý tránh trường hợp khoảng cách hệ số lương giữa các bậc có sự chânh lệch không nhiều)

4. Thời hạn nâng lương: nâng lương theo định kỳ (chú ý thời gian nâng lương) và nâng lương trước thời hạn (điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn).

Ý kiến biếu quyết của tập thể Ban chấp hành công đoàn Công ty ……………………. nhất trí ……………………%.

TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT