26th October 2021

Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày: 26/10/2021 Xem: 98
Nội dung bài viết

Cùng với tăng trưởng kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng và nòng cốt. Trong những năm vừa qua, thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng và tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cũng như giảm bớt những hạn chế về thuế, pháp luật có quy định hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào? Các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn các quy định  về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhé!

Căn cứ Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định về hoàn thuế như sau:

“Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

a) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế;

b) Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

đ) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất, trừ trường hợp đi thuê để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan.

Số tiền thuế nhập khẩu được hoàn lại xác định trên cơ sở trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết trị giá sử dụng thì không được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp.

Không hoàn thuế đối với số tiền thuế được hoàn dưới mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

3. Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Để tìm hiểu rõ hơn về các quy định các trường hợp hoàn thuế xuất, nhập khẩu các bạn tham khảo chi tiết tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trên đây là bài viết CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU. Hi vọng mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về thuế.