Phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không?

Ngày: 03/10/2022
Nội dung bài viết

Phụ cấp xăng xe là một khoản hỗ trợ cho người lao động làm việc, tùy vào mỗi doanh nghiệp mà mức phụ cấp này cũng khác nhau. Vậy phụ cấp xăng xe có phải đóng thuế đóng thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

...

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước....

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

Do đó,

  • Nếu khoản phụ cấp xăng xe do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng theo mức cố định hàng tháng đều phải chịu thuế TNCN. Như vậy, phụ cấp xăng xe  vẫn được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
  • Tuy nhiên, nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác (công tác phí) thì được miễn thuế TNCN

Bình luận

Gửi bình luận