Bảo hiểm xã hội Hà Nội

Ngày: 08/08/2022 Xem: 94
Nội dung bài viết
Bảo hiểm xã hội Hà Nội
Bản in

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội là cơ quan có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…. Sau đây là một số thông tin tổng quan về BHXH thành phố Hà Nội đã tổng hợp lại xin chia sẻ đến các bạn.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 15 QĐ/TC-CB ngày 15 tháng 06 năm 1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội có trụ sở làm việc tại địa chỉ: Số 162 Tô Hiệu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Chức năng của cơ quan BHXH TP Hà Nôi

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định.

4. Tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia.

5. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã trực thuộc (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện); thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện theo đúng quy định.

6. Thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo quy định.

7. Tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.

8. Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

9. Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế.

10. Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn theo phân cấp của Tổng Giám đốc.

11. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

12. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

14. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Bảo hiểm xã hội Thành phố.

16. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

17. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

18. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

19. Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

20. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định.

21. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

22. Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Thành phố.

23. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội

Tổng số công chức, viên chức toàn hệ thống BHXH Thành phố: 1377 người.

Trong đó: 85 cán bộ có trình độ Thạc sỹ; 1.005 cán bộ có trình độ Đại học.

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội

Các Phòng không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có con dấu, không có tài khoản:

1. Phòng Chế độ BHXH

8. Phòng Khai thác và Thu nợ

2. Phòng Cấp sổ thẻ

9. Phòng Quản lý thu

3. Phòng Công nghệ thông tin

10. Phòng Quản lý hồ sơ

4. Phòng Giám định BHYT 1

11. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC

5. Phòng Giám định BHYT 2

12. Phòng Tổ chức cán bộ

6. Phòng Kế hoạch tài chính

13. Phòng Tuyên truyền

7. Phòng Kiểm tra

14. Văn phòng

Hệ thống tổ chức của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội

BHXH các huyện có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại quận, huyện, thị xã tương ứng.

1. BHXH quận Ba Đình

Địa chỉ: 142A Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Các số máy liên hệ bộ phận nghiệp vụ:

Bộ phận Kế toán : 38.233.041

Bộ phận Một cửa : 37.339.934

Bộ phận Thu : 38.435.263; 37.333.305

Phó Giám đốc phụ trách thu: 37.344.467

2. BHXH huyện Ba Vì

Địa chỉ: Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

Giám đốc: Đặng Thị Minh An

Điện thoại: 33.863945

3. BHXH quận Bắc Từ Liêm

Địa chỉ: Tòa nhà CT5A - Đường Kiều Mai - phường Phúc Diễn

Điện thoại 32.242059

4. BHXH quận Cầu Giấy

Địa chỉ: số 6 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch vọng, quận Cầu giấy.

Điện thoại: 37.930.209

5. BHXH huyện Chương Mỹ

Địa chỉ: Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giám đốc: Trần Văn Hoan

Điện thoại: 33867695

6. BHXH quận Đống Đa

Địa chỉ: 44 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : 39.747.409.

7. BHXH huyện Đan Phượng

Địa chỉ: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

Giám đốc: Lê Minh Quang

Điện thoại: 33.885925

8. BHXH huyện Đông Anh

Địa chỉ: đường Cao Lỗ - Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Điện thoại: 38.833.039

9. BHXH huyện Gia Lâm

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm

Điện thoại: 3.8276184.

10. BHXH quận Hà Đông

Giám đốc: Lê Thành Long

Điện thoại: 04.66566911

11. BHXH quận Hai Bà Trưng

Điạ chỉ: số 6 ngõ 167 đường Giải phóng Hà Nội

Phó Giám đốc: Trần Thị Phương Dung

Điện thoại: 3.6286195

Kế toán trưởng: Trần Thị Minh Nguyệt

Điện thoại: 3.6284803

12. BHXH quận Hoàn Kiếm

Địa chỉ: 9D Hàm Long Hoàn Kiếm Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Thị Tố Nga

Điện thoại: 39.433.254

Kế toán trưởng: Trần Thị Lợi

Điện thoại: 39.447.218

13. BHXH quận Hoàng Mai

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính quận Hoàng Mai, phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt

Giám đốc: Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: 36.332.662

14. BHXH huyện Hoài Đức

Địa chỉ: thị trấn Hoài Đức, huyện Hoài Đức, Hà nội

Giám đốc: Nguyễn Mai Hồng

Điện thoại: 33.664341

15. BHXH quận Long Biên

Địa chỉ : Lô HH 03, Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 36501182- 36501299

16. BHXH huyện Mê Linh

Địa chỉ: xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội

Giám đốc : Kiều Quang Dũng

Điện thoại : 33.530628

17. BHXH huyện Mỹ Đức

Địa chỉ: thị trấn Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hưng

Điện thoại: 33847148

Phụ trách kế toán: Nguyễn Thị Thúy An

Điện thoại: 33.744982

18. BHXH quận Nam Từ Liêm

Địa chỉ : Số 12, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.32123646

19. BHXH huyện Phú Xuyên

Giám đốc: Đỗ Thị Thành

Điện thoại: 33.856809

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Minh Lý

Điện thoại: 33854092

20. BHXH huyện Phúc Thọ

Địa chỉ: thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Văn Long

Phó giám đốc: Đặng Văn Liên

Điện thoại: 39.928707

21. BHXH huyện Quốc Oai

Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Phó giám đốc điều hành: Đỗ Thế Trung

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: 22.458404

22. BHXH thị xã Sơn Tây

Địa chỉ: số 2 Phó Đức Chính, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Khắc Liêm

Điện thoại: 33832128

23. BHXH huyện Sóc Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà nội

Điện thoại: 38.840.479

Giám đốc: Nguyễn Đức Cường

24. BHXH quận Tây Hồ

Địa chỉ: Khu hiệp quản, ngã 3 Đường Lạc Long Quân - Đường Âu Cơ, Tây Hồ,

Điện thoại: 37.582.312, 37.582.311

25. BHXH huyện Thạch Thất

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Thất, Hà Nội

Phó giám đốc điều hành: Cấn Quốc Hưng

26. BHXH quận Thanh Xuân

Địa chỉ : E14 - phường Thanh Xuân Bắc - quận Thanh Xuân -HN.

Các bộ phận được phân chia như sau:

+ Bộ phận nghiệp vụ thu BHXH – BHYT bắt buộc - đối chiếu hồ sơ cấp sổ BHXH gồm 9 CBCC, điện thoại 35.540.602 – 35.542.724

+ Bộ phận chính sách – hồ sơ gồm 3 đ/c Điện thoại: 35.540.620 – 35.542.431

+ Bộ phận tài vụ, thủ quỹ gồm 7 đ/c, điện thoại .35.542.431- 35.540.620

+ Bộ phận Giám định chi phí KCB – BHYT tự nguyện gồm 5 đ/c điện thoại 35.541.491

+ Hành chính gồm 01 đ/c.

27. BHXH huyện Thanh Trì

Địa chỉ: Km số 10 thị trấn Văn Điển, Hà Nội

Điện thoại: 6.611.472

Giám đốc: Phạm Hồng Việt

Điện thoại: 04.8614470

28. BHXH huyện Thanh Oai

Địa chỉ: thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội

Giám đốc: Lê Văn Cánh

Điện thoại: 33.873283

29. BHXH huyện Thường Tín

Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

Giám đốc: Nguyễn Văn Giới

Điện thoại: 33760719

30. BHXH huyện Ứng Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: 33882337

Sử dụng Google map để tìm đường đến BHXH Hà Nôi

Các bạn có thể sử dụng tính năng chỉ đường của Google map để tìm đường đến các cơ quan bảo hiểm xã hội mà mình cần tìm. Nếu như chưa biết sử dụng tính năng chỉ đường của Google map thì hãy tham khảo bài viết Google map của nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT