Mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh

Ngày: 19/05/2022 Xem: 19
Nội dung bài viết
Mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh
Bản in

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (Mẫu số 04-KN)/Biểu mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ. Mời các bạn cùng tải mẫu đơn này về để sử dụng.

  • Giấy thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại
  • Đơn khiếu nại
  • Mẫu quyết định trưng cầu giám định

1. Mẫu quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh là gì?

Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao tiến hành xác minh nội dung khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh. Việc gia hạn không làm cho thời gian giải quyết vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh để gia hạn thời gian xác minh của Tổ xác minh.

2. Mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh

Nội dung chi tiết của Biểu mẫu số 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh, mời các bạn tham khảo:

Biểu mẫu 04A-KN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

(1)...................................................
(2)...................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ-......(3) ........., ngày .... tháng .... năm .....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian xác minh

.............................................................................................(4)

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số .../2016/TT-TTCP ngày .... tháng ..... năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;

Căn cứ .......................................................................................................................................(6);

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ xác minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian xác minh của Tổ xác minh theo Quyết định số................................. (7)

Thời gian gia hạn là ................................... ngày làm việc kể từ ngày ............./............./..........

Điều 2. Tổ trưởng Tổ xác minh, (8) và (9) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:..............................(4)
  • (1);
  • Như trên;
  • Lưu:...
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời gian xác minh.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn xác minh.

(4) Chức danh của người ra quyết định gia hạn thời hạn xác minh.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn xác minh.

(7) Tên quyết định xác minh.

(8) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện việc xác minh.

(9) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng xác minh.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT