Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Ngày: 19/05/2022 Xem: 24
Nội dung bài viết
Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch là mẫu đơn được cá nhân người giáo viên lập ra và gửi tới hội đồng thi nâng ngạch để đăng ký về việc dự thi nâng ngạch từ giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp. Mẫu đơn đăng ký dư thi nâng ngạch được ban hành kèm theo Thông tư 34/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức

Thủ tục thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính

Mẫu bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch như sau:

Mẫu đơn đăng ký dự thi nâng ngạch
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp

Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch

Đồng kính gửi:..................................................

Tên tôi là (chữ in hoa):.......................................................................Nam/ Nữ…..........

Ngày tháng năm sinh:...................................................................................................

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, trường):....................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất:.....................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:............................................................

Ngạch viên chức hiện nay:..............Mã số:..................Thời gian xếp:............................

Hệ số lương hiện hưởng:..........................Ngày tháng năm xếp:....................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp tại công văn số ............. ngày của ............. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân có đủ các điều kiện để tham dự kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp.

Tôi làm đơn này đăng ký dự thi nâng ngạch năm.........

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc quy chế thi do Hội đồng thi quy định.

Trân trọng cảm ơn!

........ ngày.....tháng.....năm.....

Hồ sơ gửi kèm theo gồm có:

1.………………………….

2…………………………..

3…………………………..

4…………………………..

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT