Mẫu quyết định điều động viên chức

Ngày: 08/08/2022 Xem: 42
Nội dung bài viết
Mẫu quyết định điều động viên chức

Mẫu quyết định về việc điều động viên chức

Mẫu quyết định về việc điều động viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều động viên chức. Mẫu quyết định nêu rõ người được điều động, thời gian điều động... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại giáo viên

Mẫu công văn của đơn vị cử viên chức đi đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc điều động viên chức như sau:

UBND TỈNH ..................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

.............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động viên chức

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….……………....…………..;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông (bà) ...........(2)............, giáo viên (nhân viên) ............(3)............. Trường (Trung tâm) ..... ........(4)........., đến nhận công tác tại Trường (Trung tâm)......................(5).............., kể từ ngày ...........(6)............

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông (bà) ....(2)......thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng, ban của Sở; Hiệu trưởng (Giám đốc) ........(4)........., Hiệu trưởng (Giám đốc) ............(5)...... Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông (bà) ...........(2)............chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- …(7)...;

- Lưu: VT, (8).

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên người được điều động.

(3) Công việc đang làm: giáo viên môn....., kế toán, thư viện....

(4) Tên đơn vị đang công tác.

(5) Tên đơn vị được điều động đến.

(6) Ngày được điều động.

(7) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(9) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc điều động viên chức

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT