Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Ngày: 06/07/2022 Xem: 37
Nội dung bài viết
Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh là mẫu bảng kê về số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh về xây dưng, lắp đặt, bán hàng và bất động sản ngoại tỉnh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu số 05/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh

Nội dung cơ bản của mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh như sau:

Mẫu số 01-5/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP
CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG
BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm.........hoặc quý.....năm.......

[02] Tên người nộp thuế: ........................................................................................

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………......................................

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STTSố chứng từ nộp tiền thuế
Ngày nộp thuếNơi nộp tiền thuế (Kho bạc Nhà nước)
Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh
Số tiền thuế đã nộp
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Tổng cộng:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……..................................

Chứng chỉ hành nghề số: ...................

Ngày ….... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT