Mẫu tờ trình xin kinh phí

Ngày: 19/05/2022 Xem: 23
Nội dung bài viết
Mẫu tờ trình xin kinh phí

Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì? Mẫu bản tờ trình xin kinh phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Tờ trình xin kinh phí là gì?

Mẫu tờ trình xin kinh phí là mẫu tờ trình được các đơn vị cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc được xin kinh phí sử dụng vào việc nào đó của cơ quan. Mẫu tờ trình nêu rõ cơ quan được gửi, nội dung trình xin kinh phí... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình xin kinh phí tại đây.

  • Mẫu tờ trình Điều động cán bộ
  • Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

2. Mẫu tờ trình xin kinh phí số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………………………………

Kính gửi: – Ban lãnh đạo ………………………………….

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ……………………………………………………………………

Nhằm mục đích …………………………………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên ………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT

Khoản mục chi phíSố lượngĐơn giá (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

3. Tờ trình xin kinh phí số 2

TÊN CƠ QUAN
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ......./...................., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH
V/v xin kinh phí ..............

Kính gửi: .............................................................

Căn cứ theo Quyết định ......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ............................

Căn cứ vào tình hình thực tế tại ...................................................................................

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí) .................................................................

...................................................................................................................................

............ (Tên cơ quan) .............. kính trình lên ....................................... xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

4. Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH
Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ tịch UBND huyện .................

Căn cứ quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng phòng Phòng GD&ĐT .................................. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ........

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ...........................................

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ........-..........

Trường .................................. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ........................, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ..................... xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ...................... thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

- 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000đ

- 10 bộ bàn ghế x 1.500.000 đ/bộ = 15.000.000đ

- 01 Ổn áp 10KVA x 6.000.000 đ/cái = 6.000.000đ

- Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 114.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ..........................., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ............

HIỆU TRƯỞNG

5. Cách viết tờ trình xin kinh phí

Tương tự như các văn bản khác ở tờ trình xin kinh phí cũng bao gồm có quốc hiệu tiêu ngữ. Ở phía trên góc phải là tên cơ quan, số tờ trình; phía góc trái là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc; ngày tháng năm viết tờ trình.

Tên tờ trình: TỜ TRÌNH Về việc…….

Tiếp theo là phần Kính gửi:…..

Nêu ra những căn cứ lập tờ trình xin kinh phí

Nội dung của tờ trình: Trong phần này cần nêu rõ được lý do làm tờ trình, mục đích sử dụng kinh phí, đưa ra ý kiến đề xuất, kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ tạo điều kiện cho đề xuất được thực hiện.

Ví dụ: Căn cứ theo quyết định….của công ty; Căn cứ theo tình hình thực tế:….

Nhằm mục đích….trình lên….xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:….kính đề nghị ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí….(nêu cụ thể khoản mục chi phí, số lượng, đơn giá theo dự tính, thành tiền); tổng kinh phí là bao nhiêu tiền. Sau đó người đề xuất ký và ghi rõ họ tên.

Khi viết tờ trình để xin kinh phí cần phải lưu ý những nội dung như sau:

– Tờ trình xin kinh phí cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, dễ nhìn và có bố cục hợp lý;

– Ngôn ngữ được sử dụng trong tờ trình xin kinh phí phải thống nhất, dễ hiểu;

– Nội dung thông tin cung cấp trong tờ trình cần phải chính xác, thuyết phục, có sự phân tích và lập luận để làm nổi bật đề xuất. Các luận cứ đưa ra trong tờ trình xin kinh phí phải có sự chọn lọc và có độ tin cậy cao;

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT