Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao

Ngày: 07/07/2022 Xem: 60
Nội dung bài viết
Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao
Bản in

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao là gì? Mẫu văn bản đề nghị gian hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao là gì?

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thứ số của thuê bao. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin gia hạn thay đổi... Mẫu được ban hành theo Thông tư 185/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, THAY ĐỔI NỘI DUNG THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ

Kính gửi: <Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp>.

I. Thông tin chứng thư số:

Loại chứng thư số: □ Cá nhân □ Cơ quan, tổ chức □ Thiết bị, dịch vụ, phần mềm

Tên chứng thư số (1): …………………………………………………………………..

Số điện thoại di động (2): ………………………………………..…………………….

Số hiệu chứng thư số:……………….Ngày cấp:……………Ngày hết hạn: …………..

Địa chỉ thư điện tử công vụ (3): ………………………………………………………..

II. Thông tin đề nghị (4):

1. Gia hạn chứng thư số: □

2. Thay đổi nội dung thông tin chứng thư số: □

Thông tin cần thay đổi

Thông tin mới

<Địa danh>, ngày ... tháng ... năm ...
Người quản lý chứng thư số
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức hoặc thiết bị, dịch vụ, phần mềm đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(2) Trường hợp gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số đối với SIM PKI.

(3) Địa chỉ thư điện tử công vụ thuê bao đã đăng ký trong đề nghị cấp chứng thư số.

(4) Gia hạn hoặc thay đổi nội dung thông tin hoặc gia hạn và thay đổi nội dung thông tin.

Mẫu văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

REVIEW XEM NHIỀU

DANH MỤC

REVIEW MỚI NHẤT